MU Online | ALPHA TEST: 09/12- OPEN BETA: 11/12

[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 3,4 04:30
Binh đoàn pháp sư Sever3,4 05:00
Quảng Trường Quỷ Server 3,4 06:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 4 07:00
Boss Vàng Server 3,4 08:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 19 13:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Online | ALPHA TEST: 09/12- OPEN BETA: 11/12!